Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ALPHAREAL HOLDING

Thương hiệu: ALPHAREAL JSC

Địa chỉ: 10 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

Trở thành một công ty kinh doanh dịch vụ, tư vấn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Cung cấp các giải pháp bất động sản toàn diện, chất lượng cao và hoàn hảo cho khách hàng.

Giữ vững các chuẩn mực đạo đức  kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Tao nên nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.

Tăng cường lợi nhuận đầu tư bền vững cho các cổ đông.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực: Trung thực trong tất cả các giao dịch Và ứng xử với khách hàng.

Đạo đức: làm việc với tất cả các tâm tình chân thật không vụ lợi.

Công bằng: Công bằng Lợi ích với nhân viên khách hàng và đối tác.

Tôn Trọng: lắng nghe, ghi nhận và thực hiện chon lọc với tất cả các ý kiến của nhân viên, Đồng nghiệp và khách hàng.

Tuân thủ: Tuần thủ luật phap, bộ quy tắc ứng xử và các quy chế quy định của Công ty.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Lấy khách hàng làm trọng tâm tạo nên thành công trong từng giao dịch là yếu tố then chốt tạo dựng phát triển.

Hotline: 0984.441.493